1. Organisationen MIS

Senast uppdaterad: 2018-12-27
Dokumentägare: Ordförande/Magnus Rignell

1.1 Organisationen MIS och dess förutsättningar

MIS stadgar:

1 § FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE
Föreningens namn är Miljö och hållbarhetsrevisorer i Sverige (MIS). Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta lokalavdelningar.

Föreningens namn på engelska är Environmental and Sustainability Auditors in Sweden.

2 § ÄNDAMÅL
Föreningen har som mål att verka för en kompetent och ändamålsenlig revision mot i första hand miljöområdet men också mot andra perspektiv inom hållbarhet som socialt ansvarstagande, kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö samt att utveckla revision vad gäller såväl metodik som tillämpning, att främja yrkesskicklighet och god etik inom revisorskåren, att tillvarata medlemmarnas allmänna yrkesintressen och att vara remissinstans i frågor om miljö- och hållbarhetsrevision.

Dessa mål uppnås vid revision inom vårt verksamhetsområde genom:

  • att utarbeta, utveckla och vidmakthålla riktlinjer och vägledningar för revision samt etiska regler för revision samt att säkerställa att riktlinjer, vägledningar och regler håller god internationell standard
  • att utarbeta kriterier för revisioner
  • att anordna möten eller andra sammankomster inom föreningens verksamhetsområde
  • att sprida information om revisioner
  • att efter behov och möjligheter organisera och tillhandahålla utbildning och information om revisioner samt att verka för ett erfarenhetsutbyte inom dessa områden
  • att följa den forskning och utvecklingsverksamhet som bedrivs inom revisionsområdet 
  • att samarbeta med svenska och utländska föreningar och organisationer med samma eller likartat ändamål 

Olika faktorer kan påverka föreningen MIS att uppnå avsedda mål t.ex. medlemsengagemang, ekonomi, intressenter, standarder, vår kompetens och förmåga att förmedla detta etc.

MIS har funnits sedan den 5 september 1990, f.n. har MIS inga anställda men drivs via ett kansli och verksamheten styrs av en styrelse enligt 2.3 i Ledningssystemet.

Kansliet drivs idag av företaget Inmedias c/o .

1.2 Intressenters behov och förväntningar


MIS intressenter är medlemmarna, leverantörer, partners, myndigheter och generellt intressenter för ett hållbart samhälle. Styrelsen har bestämt avgränsningar och tillämplighet av ledningssystemets omfattning enligt intressentkraven och föreningens erbjudanden till medlemmarna och en beskrivning av verksamheten finns på MIS web sida. Intressenternas behov och förväntningar finns samlade >>här samt under avsnitt >>3.2.

1.3 Ledningssystemets omfattning


MIS Ledningssystem innehåller metoder för målstyrning, lagefterlevnad och dokumentation och följer kraven för kvalitet enligt ISO 9001:2015, miljö enligt ISO 14001:2015 och arbetsmiljö enligt ISO 45001:2018. Ledningssystemet omfattar hela verksamheten inklusive kansliverksamheten, styrelsens arbete, årsmöte och medlemsnyttan.

1.4 Ledningssystemet och dess processer

I MIS Ledningssystem använder vi oss av de tre perspektiven miljö/kvalitet/arbetsmiljö och en processmodell för att förfina vår styrning av verksamheten och uppnå våra mål. Processerna och deras samverkan framgår av kapitel 5. Förutsättningarna för verksamheten och intressenternas krav utgör den stora drivkraften inom organisationen.

Ledningssystemet: