2. Ledarskap

Senast uppdaterad: 2018-12-27
Dokumentägare: Ordförande/Magnus Rignell

2.1 Ledarskap och åtagande

MIS stadgar:

4 § FÖRENINGENS ORGAN
Föreningens organ är årsmöte och styrelse. Årsmötet tillsätter nomineringskommitté och vid behov kommittéer för speciella ändamål. Andra kommittéer än nomineringskommittén står till styrelsens förfogande. Årsmötet beslutar om inrättande av lokalavdelningar eller andra organisatoriska enheter såsom avdelningar och sektioner.

Styrelsen kan besluta tillsätta arbetsutskott, andra utskott eller arbetsgrupper.

Föreningen har rätt att bilda bolag med uppgift att verkställa utredningar och att bedriva utbildnings-, konsultations- och förlagsrörelse med anknytning till revision.

2.2 Verksamhetspolicy - Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö och Säkerhet

Verksamhetspolicyn har fastställts av styrelsen som ansvarar för efterlevnad av policyn och att den kontinuerligt ses över vid ledningens genomgång, policyn revideras vid större förändringar dock minst var 3:e år.

Policyn finns tillgänglig här i ledningssystemet och på www.hallbarhetsrevisorer.se. 

2.3 Roller, ansvar och befogenheter inom MIS

MIS stadgar:

6 § NOMINERINGSKOMMITTÉ
Nomineringskommittén skall bestå av minst 2 ledamöter och 1 suppleant och högst 4 ledamöter och 2 suppleanter. Ingen av kommitténs ledamöter eller suppleanter får samtidigt ingå i föreningens styrelse. Nomineringskommittén skall till årsmöte eller extra föreningsmöte framlägga förslag i de nomineringsfrågor som årsmötet eller det extra föreningsmötet har att ta ställning till.

7 § STYRELSE
Styrelsen skall bestå av högst 11 ledamöter och högst 5 suppleanter. Ordförande och vice ordförande väljs av årsmötet. I övrigt konstituerar sig styrelsen efter eget gottfinnande.

Styrelsen äger rätt att till styrelsen adjungera person eller personer som bedöms lämpade för att medverka i styrelsearbetet. Adjungerad person behöver inte vara medlem i föreningen.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna eller tjänstgörande suppleanter är närvarande. För beslut fordras det att minst hälften av totala antalet ledamöter biträder beslutet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

Ordföranden väljs för ett år. Ledamöterna väljs för två år på sådant sätt att hälften av ledamöterna utses vid varje årsmöte.

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll. De justeras på sätt som styrelsen bestämmer.

Styrelsen bestämmer hur arbetsutskott och andra organ skall dokumentera sitt arbete.

Styrelsen ansvarar för att styra förening enligt de perspektiv som föreningen står för. Om styrelsen anser att det är nödvändigt kan särskilt sakkunniga konsulteras.

Styrelsen är sammansatt enligt nedan:

  • Ordförande
  • Vice ordförande
  • Kassör
  • Sekreterare
  • Ledamöter (4 st)
  • Suppleanter (2 st)

(Vem som innehar de olika posterna framgår här>>)

 Adjungerade till styrelsen:

  • Kanslichef
  • Redaktionsrådet

Ordförande har ansvaret för att leda den operativa verksamheten och är ansvarig för att ledningssystemet uppfyller kraven i standarderna, att revisioner genomförs, att avvikelser registreras, att korrigerande åtgärder genomförs, att samordna den operativa verksamheten och att kommunikationsvägarna i organisationen fungerar. Ordförande är också ansvarig utgivare för MIS medlemstidning MISSivet.
Befogenhet: tecknar MIS firma, attesträtt för fakturor och verkställer betalningar.

Vice ordförande träder in i ordförandes ställe vid dennes frånvaro. 

Kassören är ansvarig för den ekonomiska redovisningen i MIS och bevakar den löpande in och ut faktureringen, bevakar löpande bokföring och verifikat, bevakar föreningens löpande in och utbetalningar via bankonton.
Befogenhet: tecknar MIS firma, attesträtt för fakturor och verkställer betalningar.

Sekreteraren är ansvarig för att föra protokoll vid styrelsens möten samt vid föreningsmötena och därmed säkerställa att fattade beslut blir protokollförda på ett riktigt sätt. Sekreteraren är också ansvarig för protokollen blir riktigt undertecknade och arkiverade på kansliet.

Kanslichefen är ansvarig för att sköta all medlemshantering i form av registrering av nya medlemmar, avregistrering, adresshantering, medlemsregister, fakturering av medlems- och utbildningsavgifter samt administration av anmälningar till medlemsmöten/utbildningar. Kanslichefen fungerar också som IT-ansvarig och ansvarar för föreningens hemsida, sociala medier, back-uper, IT-säkerhet och utskick via mail. MIS verksamhet drivs från kansliet och kanslichefen rapporterar direkt till MIS styrelse.

Redaktionsrådet är ansvariga för innehållet i MISsivet och att korrekturläsa färdig version efter bearbetning av underleverantör (står för design och struktur). Redaktionsrådet utgörs av medlemmar i ur styrelsen.

MIS har inga anställda.

Inom MIS jobbar vi kontinuerligt med att säkerställa involvering från alla i styrelse, utskott, medlemmar etc. All ska ges tillfälle att bidra till ledningssystemets och arbetets utveckling genom möten/workshops, förbättringsförslag etc.