6. Prestanda

Senast uppdaterad: 2018-12-31
Dokumentägare: Ordförande/Magnus Rignell

6.1 Övervakning, mätning, analys och utvärdering

Ledningssystemets prestanda följs upp genom formulerade indikatorer och nyckeltal. Ansvarig för respektive mål hanterar datainsamling, sammanställning och beredning av indikatorer/nyckeltal inför ledningens genomgång.

Indikatorerna är direkt kopplade till målen. Med hjälp av indikatorerna följer vi årsvis upp verksamhetens prestandautveckling för att bevaka att vi lever upp till vårt åtagande om ständig förbättring. Medlemsnyttan läses bland annat av i samband med utvärderingar av kurser i MIS regi samt medlemsenkäter som genomförs med jämna mellanrum.

En indikator är ett mätetal som är kvantitativt eller kvalitativt. 

Styrelsen och kassören gör en ekonomisk redovisning av verksamheten i en årsredovisning efter den 31/12 varje år.  

Vid ledningens genomgång görs också en årsvis utvärdering av lagefterlevnaden. Eventeulla avvikelser mot lagar och andra krav dokumenteras och korrigerande åtgärder identifieras och vidtas.

6.2 Revision

Alla aktiviteter och förhållanden som hänför sig till ledningssystemet är föremål för internrevision. Planerade internrevisioner görs årligen. Vid val av revisor säkerställs att revisorn är oberoende. Ordförande ansvarar för att interna revisioner genomförs enligt revisionsprogram som identifieras i samband med Ledningens genomgång.  Ordförande ansvarar för att revisionsresultat rapporteras till ledningens genomgång. Observationerna under internrevisionerna bedöms som avvikelse eller som förbättringsförslag.

MIS räkenskaper revideras årligen av extern revisor som utsetts av årsmötet.

MIS stadgar:
11 § REVISION
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utser årsmötet två revisorer och två suppleanter för tiden fram till nästa årsmöte. Revisorerna skall avge berättelse om sin granskning till årsmötet.

Mall: Revisionsrapport

6.3 Ledningens genomgång 

En gång om året gör styrelsen en bedömning av verksamhetssystemets fortsatta lämplighet, riktighet, effektivitet och verksamhetens prestanda i Ledningens genomgång.

Ledningens genomgång genomförs enligt standardernas krav för ledningens genomgång efter den 31/12 varje år. Resultatet rapporteras till medlemmarna vid årsmötet. Årsmötet i MIS genomförs efter att den ekonomiska revisorn reviderat MIS (mars). Styrelsemöten och årstämmomöten genomförs och protokollförs enligt fastställd dagordning. Underlaget till genomgången förbereds i linje med agendan.

Agenda för Ledningens genomgång:

  • Tidigare möten
  • Aspekter, faror, risker och möjligheter
  • Författningar och andra bindande krav
  • Mål och prestandaindikatorer inkl avvikelser/incidenter och medlemsnyttan
  • Internrevision
  • Ledningssystemets resurser och effektivitet
  • Ständiga förbättringar och organisationens strategi
  • Övriga ärenden
  • Nästa möte

Protokoll - Ledningens genomgång: