Revision enligt MIS

Revisioner har under de senaste 30 åren utvecklats från primärt finansiell inriktning, till andra områden såsom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, m fl Flera av dessa områden kan direkt kopplas till hur väl en organisation styr och följer upp hur de bidrar till hållbar utveckling.

Vad är revision?

Revisionen är ett viktigt och nödvändigt verktyg i en organisations verksamhet för att granska verksamheten gentemot överenskomna revisionskriterier. Revision utförs av en eller flera revisorer, som både bör identifiera starka och svaga sidor. Revision ska utföras enligt god revisionssed (se MIS Etiska regler för detaljer). 

Verksamheter och ledningssystem måste kontinuerligt revideras och följas upp för att verifiera att arbetet bedrivs på avsett vis och för att identifiera möjligheter till förbättringar. Väl fungerande revision kan bidra till värdeskapande i verksamheter – till förbättrad funktionalitet och effektivitet. Bra revisioner skapar förutsättningar för en konstruktiv dialog med organisationen om hur arbetet fungerar och kan behöva förbättras. Värdeskapande revisioner utgår från ett strategiskt och välförankrat revisionsprogram och genomförs med professionalism och tydligt syfte. Revisorernas förståelse för hur man genomför revisioner på ett pedagogiskt och resultatfokuserat sätt är då av största vikt.

Vad är syftet med revision?

 • Jämföra verksamheten mot krav och mål
 • Verifiera att ständiga förbättringar uppnås
 • Visa att organisationen arbetar seriöst med olika frågor
 • Bidra med viktigt beslutsunderlag
 • Stärka organisationens trovärdighet inom olika områden

En revision ska:

 • utföras av revisorer som är kompetenta och som säkerställer tillräcklig objektivitet och oberoende,
 • identifiera styrkor och svagheter i arbetet,
 • ta hänsyn till reviderade processers betydelse och resultat från tidigare revisioner,
 • ge chefer och andra arbetstagare relevant information om förbättringsmöjligheter,
 • utgöra grund för arbetet med att förbättra organisationen.

Olika typer på revisioner

En intern revision genomförs av den egna verksamheten med hjälp av egen personal eller av anlitade externa personer. 

En extern revison kan t ex vara i form av en certifieringsrevision eller en leverantörsrevision. Arbetet utförs då av någon annan än den som ska revideras.

Integrerade revisioner görs om verksamheterna har integrerade system: t ex miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Vid integrerad revision revideras två eller flera områden vid samma revisionstillfälle. En integrerad revision kan genomföras antingen som intern revision eller som extern revision.

Vem genomför revisioner?

Revisorn är en person med särskild utbildning och erfarenhet av revision.

Revisorn samlar in relevant information (revisionsbelägg). Detta görs genom inspektion av verksamheten, intervjuer med utvalda personer samt genomgång av skriftlig dokumentation. Revisorn bör sedan upprätta en rapport med förslag eller krav på adekvata åtgärder. En certifierad revisor är en revisor som är godkänd utifrån kraven i en viss standard. Exempel på en sådan standard är ISO 19011.

En revisor bör:

 • ha god kompetens för ditt arbete och att alltid sträva efter att utvecklas,
 • redovisa samtliga relevanta resultat från revisionen för uppdragsgivaren, så att det framkommer att de baseras på tillräcklig och trovärdig information,
 • alltid sträva efter att vara opartisk i förhållande till den verksamhet som revideras,
 • inte låta ekonomiska intressen eller andra bindningar påverka arbetet,
 • inte yppa vad som framkommit vid en revision utan godkännande,
 • uppträda på ett sätt som gör att respekten för revision och revisorer främjas.

Tips från MIS

 • Revision handlar mycket om att vara ute i verksamheten och observera hur den bedrivs. Samtidigt är dokumentgranskningen viktig: stämmer dokumentationen överens med det revisorn ser i verksamheten?
 • Processrevisioner där man följer en process från input till output är ofta ett givande sätt att hitta förbättringar i en organisation.
 • Granska och följ upp riskhanteringen avseende identifiering, beredskap, utbildning och kompetens.
 • Följ noggrant upp hur väl organisationen håller sig uppdaterad avseende gällande lagstiftning och andra bindande krav, samt följer upp efterlevnad. Granska att förändrade krav av relevans noteras och leder till anpassningar.
 • Följ upp alla typer av olyckor och tillbud som har förekommit. Har företaget gjort en riktig orsaksanalys och har förebyggande åtgärder vidtagits?
 • Ledningens ansvar för hållbarhetsfrågor är mycket viktigt och därför bör man jobba mycket med ledningsfunktioner under en revision.
 • Avvikelserapportering är ett verktyg man bör titta närmare på. Fungerar rapportering, åtgärder och återrapportering? Ingår ett förbättringsfokus?
 • Hur fungerar inköpsprocessen? Bra saker in underlättar för bra kvalitet ut.

Som medlem i MIS får du:

 • delta på utbildningar och seminarier som ett led i din kompetensutveckling som miljö- och hållbarhetsrevisor,
 • utveckla dig som revisor och förbättra din revisionsteknik,
 • ingå i ett nätverk med mycket engagerade miljörevisorer och revisorer från andra områden inom hållbarhetsområdet,
 • medlemskap i en förening som bidrar till hållbar utveckling,
 • ta del av verktyg och metoder för effektiva revisioner,
 • de senaste nyheterna inom miljö- och hållbarhetsrevision genom vår hemsida och vår tidning MISsivet.