Miljörevision

Syftet med miljöarbete är att minska verksamhetens negativa inverkan på miljön och/eller att stärka delar som bidrar positivt. Miljörevision kan vara ett viktigt och effektivt verktyg för att bedöma organisationens förmåga att följa bindande krav samt bidra till miljöförbättringar. Det är ett sätt att identifiera både starka och svaga sidor i arbetet och ge förslag på förbättringar som leder till en organisation med mindre miljöpåverkan.

Bakgrund

Miljörevision började bli vanligt i början av 1990-talet. Redan från början skedde revisionerna mot många olika krav. Miljörevision tog extra fart när den första ISO 14001-standarden (Ledningssystem för miljö) och EMAS (Eco Management and Audit Scheme), EU:s miljöstyrnings- och miljörevisionsordning publicerades 1996 respektive 1995. Standarden och förordningen innehöll krav på intern revision och krav på en oberoende granskning av ett ackrediterat certifieringsorgan för att bli certifierad. Under denna tid, i linje med standardens krav, blev det också allt vanligare att följa upp sina leverantörers miljöarbete med hjälp av revisioner.

Revisionskriterier vid miljörevision:

Revisionskriterier är relevanta riktlinjer, rutiner eller krav som utgör referenser vid en revision. Följande kriterier är de vanligaste vid miljörevision:

 • Krav i standarder eller liknande, t.ex. ISO 14001
 • Miljölagstiftning och krav från myndigheter via tillstånd, kontrollprogram, m m
 • Interna miljökrav, t ex i form av rutiner, kriterier för processer eller relaterade till miljömål och handlingsplaner
 • Miljömärkningskriterier som organisationen frivilligt valt att följa
 • Andra bindande krav, såsom krav från kunder och andra intressenter som man åtagit sig att följa

Tips och råd från MIS

 • Utgå från verksamhetens betydande miljöpåverkan/miljöaspekter vid val av fokusområde vid revision, inklusive vilka nyckelpersoner och nyckelaktörer som främst kan påverka dessa.
 • Revision handlar mycket om att vara ute i verksamheten och observera hur den bedrivs. Samtidigt är dokumentgranskningen viktig: stämmer dokumentationen överens med det revisorn ser i verksamheten?
 • Fokusera på möjligheter till förbättrat miljöarbete.
 • Kommunikation, utbildning och kompetens är viktiga delar av ett fungerande miljöarbete. Följ upp att viktig information når de som är berörda.
 • Följ noggrant upp hur väl organisationen håller sig uppdaterad avseende gällande lagstiftning och andra bindande krav, samt följer upp efterlevnad. Granska att förändrade krav av relevans noteras och leder till anpassningar.
 • Granska och följ upp identifieringen av miljörisker och nödlägeshantering.
 • Följ upp alla typer av miljöolyckor som skett, inklusive tillbud. Har organisationen gjort en riktig orsaksanalys och har förebyggande åtgärder vidtagits för att de inte ska inträffa igen?
 • Fundera på om hänsyn tagits till organisationens indirekta miljöpåverkan genom t.ex. beslut, kommunikation men också i ett livscykelperspektiv, uppströms och nedströms.
 • Granska praktisk hantering av kemikalier och avfall och den dokumentation som krävs i smaband med hanteringen.

Läs mer på:
Allmänt om revision enligt MIS »