Andra revisioner

Revision som verktyg för att hitta avvikelser och förbättringsmöjligheter i en organisation är vanligt inom en mängd olika områden. Det finns även med som krav i lagstiftning och i standarder och ses av många som en motor i förbättringsarbetet.

Bakgrund

Revision som verktyg kan användas inom i stort sett vilket ämnesområde som helst så länge det finns ett revisionsobjekt, ett revisionskriterie och ett revisionsteam. Ekonomisk revision var först ut, följt av kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Under de senaste tio åren har revisionsverktyget även använts för att bland annat följa upp säkerhetsarbete, energikriterier, mänskliga rättigheter, anti-korruption, socialt ansvarstagande och avtalade krav i leverantörskedjor.

Nedan följer några exempel på revisionskriterier inom andra områden än kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Säkerhet

Revisionskriterier, exempel:

 • Informationssäkerhet och IT-säkerhet: ISO 27001
 • Brandsäkerhet: Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor
 • Fysisk säkerhet: Säkerhetsledningssystem genom Seveso-lagstiftningen

MIS tipsar:

 • Granska riskanalyser ingående
 • Intervjua säkerhetsansvariga och ”vanliga” medarbetare avseende hur säkerhetsarbetet uppfattas i organisationen
 • Titta på incidenter: rapportering, korrigerande och förebyggande åtgärder samt kunskapsåterföring

Energi

Revisionskriterier, exempel:

 • ISO 50001 Energiledningssystem

MIS tipsar:

 • Granska rapportering, internt och externt t ex till myndigheter
 • Titta extra på genomförd energikartläggning
 • Följ upp handlingsplaner och genomförda åtgärder

Mänskliga rättigheter

Revisionskriterier, exempel:

 • ILO:s kärnkonventioner
 • FN:s Vägledande principer för mänskliga rättigheter, UNGPR

MIS tipsar:

 • Granska det systematiska arbetet för att säkerställa att de mänskliga rättigheterna säkerställs i hela organisationen, hos leverantörer och andra närliggande intressenter.
 • Följ upp med NGO:er om verksamheten har haft historiska problem med att leva upp till de mänskliga rättigheterna.
 • Det finns bra övergripande text om de mänskliga rättigheterna i bland annat ISO 26000

Anti-korruption

Revisionskriterier, exempel:

 • ISO 37001 Ledningssystem mot mutor
 • Näringslivskoden, brottsbalken, marknadsföringslagen, inkomstskattelagen med mera.
 • Läs mer: Institutet mot mutor, Transparency International Sverige

MIS tipsar:

 • Det är skillnad på mutor och det bredare korruption, det finns bra övergripande text om korruption i bland annat ISO 26000
 • Omfattningen av revisionen påverkar revisionsteamet och korruption är ett komplext område som ofta kräver juridisk expertis
 • Revision kan även användas inom områden som ligger nära korruption, till exempel ansvarsfullt politiskt deltagande, konkurrens på lika villkor, respekt för äganderätten.

Socialt ansvarstagande för företag/CSR

Revisionskriterier, exempel:

 • ILO:s kärnkonventioner/standarder
 • FN:s mänskliga rättigheter
 • FN:s Agenda 2030
 • FN:s Global Compact
 • ISO 26000 Vägledning för Socialt Ansvarstagande

MIS tipsar:

 • Det är ofta uppföljning som brister inom upphandling/inköp och leverantörsrevisioner är ett bra verktyg
 • Granska om de sociala frågorna finns med i alla delar av verksamheten
 • Breda revisioner ställer ofta nya krav på revisionsteamet och det är viktigt att ta med för revisionen lämpliga kompetenser

Inköp/Upphandling/Leverantörsrevision

Revisionskriterier, exempel:

 • ILOs kärnkonventioner/standarder
 • FNs mänskliga rättigheter
 • SILF Inköpsmognad – ett verktyg med nästan 1000 bedömningspunkter

MIS tipsar:

 • Det är ofta uppföljning som brister inom upphandling/inköp och leverantörsrevisioner är ett bra verktyg
 • Jobba med olika verktyg så som självutvärderingar, enkät etc. men revisioner på plats är alltid det som ger bästa resultat.
 • Granska riskanalyser och hur organisationen fångar in hela leverantörskedjan.

Läs mer på:
Allmänt om revision enligt MIS »