Kvalitetsrevision

Syftet med kvalitetsarbete är att få nöjda kunder och förbättrad prestanda. Kvalitetsrevision är ett viktigt och effektivt verktyg i för att objektivt bedöma organisationens förmåga att uppfylla kundkrav samt andra krav på verksamhet såsom lagarkrav, standarder etc. Kvalitetsrevision används inom en rad olika områden och antalet revisionskriterier som används är mycket omfattande.

Bakgrund

Insikten om behovet av verifierbar kvalitet växte fram på allvar efter andra världskriget i den amerikanska bilindustrin – då som ett verktyg i den hårdnande globala konkurrensen. Kvalitetsrevisioner i Sverige började bli vanligt förekommande under slutet av 1980-talet då kvalitetsfrågorna kom i fokus. Inte minst bidrog den första versionen av ISO 9001 (1987) och SIQ:s instiftande av Utmärkelsen Svensk Kvalitet (1992).

ISO 9001-standarden och andra liknande standarder innehöll krav på intern revision och gav möjlighet till tredjepartscertifiering och granskning av ett ackrediterat certifieringsorgan. I linje med standardens krav blev det också allt vanligare att följa upp sina leverantörers kvalitetsarbete genom revisioner. Kvalitetsrevisioner görs både inom tillverknings- och tjänstesektorn och har under senare år ökat kraftigt även inom offentliga verksamheter.

Revisionskriterier vid kvalitetsrevision

Revisionskriterier är en uppsättning riktlinjer, rutiner eller krav som används som referenser vid en revision. Följande kriterier är de vanligaste vid kvalitetsrevision:

 • Interna krav, krav från kunder och andra viktiga intressenter
 • Krav i ISO standarder, t.ex. ISO 9001, ISO 17025
 • Krav i avtal i samband med t.ex. företagsförvärv
 • Krav i leverantörsavtal
 • Krav i speciallagstiftning, exempelvis Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)
 • Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Tips och råd från MIS

 • Tänk på att kvalitet i stor utsträckning handlar om att tillfredsställa kundkrav och att dessa därför bör få stort utrymme vid revision.
 • Ledningens ansvar för kvalitetsfrågor är mycket viktigt. Därför är det viktigt att involvera ledningsgruppen under en kvalitetsrevision.
 • Processrevisioner, där man följer en process från input till output, är ofta ett givande sätt att hitta förbättringar i en organisation.
 • Processägarrollen är viktig att titta närmare på. Är den tydliggjord i organisationen?
 • Tänk på att titta på både risker och möjligheter. Det är lätt att fastna vid riskerna.
 • Avvikelserapportering är ett verktyg som bör tittas närmare på. Fungerar rapportering, åtgärder och återrapportering?
 • Inköpsprocessen är viktig att titta närmare på vid kvalitetsrevision. Kvalitet in är viktigt för kvalitet ut.

Läs mer på:
Allmänt om revision enligt MIS »