Arbetsmiljörevision

Syftet med arbetsmiljöarbete är att medarbetarna ska må bra. En av de centrala processerna i ett systematiskt arbetsmiljöarbete är arbetsmiljörevision. Arbetsmiljörevision är ett viktigt och effektivt verktyg för att objektivt bedöma organisationens förmåga att skapa en bra arbetsplats och att uppfylla lagkrav samt andra krav på verksamheten. Revisionerna ska utvärdera om systemet för arbetsmiljö klarar av att leverera avsedda resultat som förbättrad arbetsmiljöprestanda, uppfyllande av tillämpliga krav samt att arbetsmiljömål uppnås.

Bakgrund

Den moderna arbetsmiljörevisonen kan sägas ha sin grund dels i lagstiftning och dels i standarder. I Sverige kom Förordning om internkontroll år 1996 och den internationellt använda OHSAS 18001 publicerades år 1999. Antalet arbetsmiljörevisioner ökade i samband med att Arbetsmiljöverket tog fram den nya lagstiftningen AFS 2001:1 - Systematiskt arbetsmiljöarbete och att antalet OHSAS 18001-certifierade organisationer ökade samtidigt.

Sedan mars 2018 finns nu ISO 45001 som är en internationell standard och OHSAS 18001 kommer att dras tillbaka efter en treårs-period. ISO 45001 följer samma struktur som andra nya ISO-standarder för ledningssystem vilket underlättar integrering. Den har betydligt mer omfattande krav än OHSAS 18001 på t.ex. samråd och medverkan med medarbetare, integration med andra affärsprocesser och hantering av faror som relaterar till organisation, ledarskap, kultur och sociala faktorer. Här nämns både kränkande särbehandling,  arbetsbelastning och mobbning bl.a.

Idag görs många revisioner inom arbetsmiljöområdet som interna revisioner, men också certifieringsrevisioner mot olika standarder är vanligt förekommande. Arbetsmiljörevisioner bör omfatta såväl fysiska som organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor och genomförs inom alla tänkbara branscher och typer av organisationer.

Revisionskriterier vid arbetsmiljörevision

Revisionskriterier är en uppsättning riktlinjer, rutiner eller krav som används som referens vid en revision. Följande kriterier är vanliga vid arbetsmiljörevision:

 • Krav i standarder t.ex. OHSAS 18001/ISO 45001
 • Krav i föreskriften AFS 2001:1 – Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • En organisations interna krav
 • Arbetsmiljölagar och förordningar
 • Arbetsmiljöplaner
 • Avtal med entreprenörer och leverantörer
 • International Labour Association, ILO:s kärnkonventioner om arbetsmiljö

Tips och råd från MIS

 • Arbetsmiljörevisioner handlar om att vara ute i verksamheten, prata med medarbetare och se med egna ögon
 • Intervjua fackliga medlemmar, skyddsombud och deltagare från skyddskommittén
 • Undersök om man identifierat alla viktiga faror som kan orsaka skada och/eller ohälsa inklusive de som är relaterade till sociala och organisatoriska frågor
 • Titta extra noga på riskbedömningar och jämför med verkligheten. Säkerställ att bedömningarna är rimliga.
 • Följ upp hur uppdatering av lagstiftningen och lagefterlevnadskontrollen fungerar. Säkerställ att lagförändringar verkligen leder till relevanta anpassningar.
 • Följ upp olika typer av arbetsmiljörelaterade skador/ohälsa som har skett. Har företaget gjort en riktig orsaksanalys, har förebyggande åtgärder vidtagits och har man analyserat varför arbetsmiljöarbetet inte lyckades förhindra detta från att hända?

Läs mer på:
Allmänt om revision enligt MIS »