Frågor och svar om revision

Vad innebär det att göra ”hållbarhetsrevision” och att vara ”hållbarhetsrevisor”?
(Har det något med hållbarhetsredovisning att göra?)

Det saknas vedertagen definition för vad hållbarhetsrevision innebär, men för MIS omfattar hållbarhetsrevision revision mot samtliga områden som kan bidra till att hjälpa verksamheter i riktning mot hållbar utveckling. Därför kan hållbarhetsrevision omfatta så skilda områden som exempelvis miljö, kvalitet, arbetsmiljö, energi, jordbruk/vattenfrågor, livsmedel, säkerhet, mänskliga rättigheter och antikorruption, i olika kombinationer. Det vanligaste är fortfarande miljörevision.

Sedan 2017 omfattas ett flertal företag av lagkrav på att hållbarhetsrapportera (ÅRL 6 kap. 10 – 12 §§), det vill säga redovisa sin påverkan inom områdena miljö, sociala förhållanden, mänskliga rättigheter, personal och anti-korruption. Denna rapport granskas av företagets finansiella revisor. Granskningen ingår inte i MIS definition av hållbarhetsrevision.

 

Vilken nytta har MIS revisorer sett att reviderade företag har haft av revisioner?

All revision syftar till att identifiera brister och förbättringsmöjligheter. MIS är också noga med att påpeka att revisionen också ska visa på det arbete som fungerar bra. Det är ofta värdefullt för verksamheter och framför allt för verksamhetens ledning att få sin organisation genomlyst ur ett annat perspektiv.

 

Vad är skillnaden mellan internrevision och extern revision.

En intern revision genomförs av den egna verksamheten med hjälp av egen personal eller av anlitad extern person. En extern revison kan vara t ex i form av en certifieringsrevision eller en leverantörsrevision. Arbetet utförs då på uppdrag av någon annan än den som ska revideras.

 

Vilka är de vanligaste felen en oerfaren revisor gör och hur undviker jag dem?

Det är förstås individuellt för varje revisor, men en vanlig brist är att fokusera för mycket på detaljer i dokumentationen och för lite på hur arbetet faktiskt fungerar praktiskt. MIS håller årliga kurser i revisionsteknik för nya och erfarna revisorer där vi går igenom praktiska tips och tekniker.

 

Hur långt sträcker sig mitt ansvar som revisor när mitt uppdrag är att revidera exempelvis ett miljöledningssystem, men jag upptäcker brister i arbetsmiljön, det vill säga något jag inte är anlitad för att granska?

Generellt kan sägas att om du anlitats för att revidera ett företags miljöarbete, mot en standard eller mot andra revisionskriterier, ingår inte en granskning av samma företags arbete med arbetsmiljö. Däremot kan företaget själva ha identifierat miljöaspekter som också har bäring på arbetsmiljön som till exempel kemikaliehanteringen.

I ett sådant fall bör du som revisor uppmärksamma verksamheten på både miljö- och arbetsmiljöbristerna. Det är sällan helt lätt att etablera vattentäta skott mellan miljöarbetet och arbetsmiljöarbetet. Om du upptäcker en avvikelse som har med arbetsmiljön att göra är det förstås aldrig fel att upplysa företaget om detta. Men en sådan observation, som inte har samband med miljöarbetet, bör inte rapporteras som en avvikelse i revisionsrapporten.

 

Hur kan man undvika att uppfattas som ”polis” och få de intervjuade att inte bli så nervösa att de hamnar i försvarsställning? 

Ett tips är att kommunicera att vi ska genomföra förbättring. T.ex kalla revisorerna för förbättringsledare istället för internrevisor.

Det är också viktigt hur man ställer frågor och hur man kommunicerat avvikelser som upptäcks. Ställ gärna mycket öppna frågor som ”beskriv” eller ”visa hur du gör ”

Grupparbete kan också vara ett bra alternativ för att avdramatisera revisionen och öka delaktigheten. T.ex. med fiskbensövningar där gruppen får skatta sig på olika områden och sen bena ut vilka förbättringar som de kan genomföra.