Ständig förbättring med MIS Ledningssystem

MIS ledningssystem har utvecklats av MIS styrelse tillsammans med medlemmarna. Bland annat genomfördes workshops under MIS årsmöte 2017 där föreningens medlemmar hjälpte till med  att ta fram policy, risker/aspekter, processkarta och mål.

MIS ledningssystem har till syfte att stödja verksamheten och effektivisera processer så att vi kan uppnå våra mål och få nöjda medlemmar och samarbetspartners. Systemet innehåller metoder för målstyrning, lagefterlevnad, dokumentationshantering, avvikelserapportering, internkontroll, ständig förbättring m.m.

Till stöd i uppgyggnaden av ledningssystemet har vi strävat efter att följa kraven i kvalitetsstandarden ISO 9001:2015, miljöstandarden ISO 14001:2015 och  arbetsmiljöstandarden ISO 45001:2018 samt krav från olika intressenter som ställs på verksamheten.

Menyn nedan följer den nya strukturen i standarderna (som bygger på Annex SL*) och de tre perspektiven miljö/kvalitet/arbetsmiljö. Den dokumenterade informationen finns tillgänglig via ledningssystemet alternativt på en GoogleDrive plattform som nås av styrelsemedlemmarna och hanteras av kansliet.

Ledningsyssytemet kommer att vara tillgängligt för alla intresserade på föreningens hemsida. Tanken från styrelsens sida är att MIS ledningssystem ska fungera som ett lättillgängligt exempel på hur ett ledningssystem kan utvecklas för en förening eller ett mindre företag.

Korsreferenser:

*Annex SL (tidigare kallat ”High Level Structure”) innebär att alla standarder för ledningssystem utgår från en gemensam struktur, terminologi och formuleringar. Till exempel är kapitelindelningen densamma i standarderna. Syftet är att underlätta för alla som vill skapa ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.