3. Planering

Senast uppdaterad: 2018-12-31
Dokumentägare: Ledamot/Göran Sjöblom

3.1 Åtgärder för att hantera risker och möjligheter

För MIS är en risk en kombination av en händelses konsekvenser (inklusive förändrade omständigheter) och tillhörande sannolikhet för förekomsten.

Identifiering av aspekter och risker:

En aspekt är en del av MIS processer och tjänster som har eller kan ha en inverkan på miljö, kvalitet, hälsa och säkerhet. Aspekter definieras utifrån:

  • krav och önskemål från våra intressenter. Intressenter är kunder, leverantörer, partners och myndigheter.
  • information vid förändringar och ändringar i erbjudanden till våra medlemmar
  • enkäter, checklistor, undersökningar och tillämpliga lagar

Indirekta och direkta aspekter identifieras utifrån ett livscykelperspektiv. Alla medlemmar kan bidra med förslag på aspekter.

Aspekterna finns dokumenterade i aspektlistan

Minst en gång per år ansvarar Ordförande för att aspekter/risker/möjligheter identifieras, formuleras och bedöms.

För att avgöra vilka aspekter som är betydande aspekter genomförs bedömningen av styrelsen. Bedömningen görs utifrån definierade kriterier på en 5 gradig poängskala, se risktabellen. Aspekter/risker som får mer än 12 poäng bedöms som betydande.

Aspekterna/riskerna utgör underlag för att formulera och fastställa våra mål. 

3.2 Författningar och andra krav

Följande författningar och andra krav är aktuella för verksamheten:

Författning/annat krav Berör MIS
Berör MIS på ett övergripande plan vid planering av miljöarbetet etc.
Arbetsmiljön på kansliet gällande arbetsställningar etc.
Arbetet på kansliet. Utformining av arbetsplatsen avseende ergonomi, arbetsställningar etc.
Arbetet på kansliet och i styrelsen. Hög arbetsbelastning på ett antal styrelsemedlemmar kan medföra stress etc.
Brandsäkerheten på kansliet och i hyrda lokaler vid aktiviteter.
Avfallshanteringen på kansliet och säkerställande av källsorteringen.
Berör MIS medlemsregister, hantering av personuppgifter samt anmälningsförfaranden.
Berör MIS medlemsregister, hantering av personuppgifter samt anmälningsförfaranden.
Styr hela MIS verksamhet, styrelsesammansättning, rapportering, revision etc.

Lagarna länkar bland annat till  www.notisum.se (lagboken) samt till de aktuella myndigheterna.

Ordförande ansvarar för att se över och uppdatera laglistan en gång per år.

3.3 Åtgärder 

Förebyggande åtgärder görs regelbundet för att minska effekterna av identifierade betydande aspekter och stora risker samt för att utnyttja möjligheter som kan leda till förbättringar. Orsaken till tänkbara avvikelser och risker förebyggs genom att risker och aspekter regelbundet identifieras.

Korrigerande, förebyggande åtgärder genomförs och sammanställs för analys fortlöpande och inför ledningens genomgång. 

3.4 Mål och planering för att uppnå dem

Verksamhetsmålen finns formulerade här och är baserade på en eller flera betydande aspekter/risker och ska vara i överensstämmelse med verksamhetspolicyn. MIS har mer långsiktiga strategiska mål (finns med i Projekt MIS2020) och kortsiktiga verksamhetsmål. Styrelsen bereder, bedömer och fastställer målen och kommunicerar dem till berörda.

Målen är kvantitativt eller kvalitativt mätbara och följs upp med hjälp av mätetal där det är möjligt. Alla aktiviteter och handlingsplaner för målen finns samlade i Verksamhetsplanen (den finns tillgänglig för alla styrelsemedlemmar på den gemensamma GoogleDrive plattformen).

Ordförande eller annan styrelsemedlem är ansvarig för respektive mål och verksamhetsplanen för respektive år är att se som handlingsplan för att uppnå målen.

Uppföljning av målen sker regelbundet men minst en gång per år i ledningens genomgång.